ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

                     ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่าย    เงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
          ที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย
(บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF)

1 กันยายน 2555 ถึง     
28 กุมภาพันธ์ 2556

1.00

14 มีนาคม 2556

เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล (KGLTF)

1.00

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF)

              0.90

เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF)

0.70

  

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสั  ยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน            
           ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com          
           และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
               ประกาศ  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556