ข่าวประชาสัมพันธ์


บลจ. กสิกรไทย ชวนล็อกโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.15%
พร้อมส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ขายต่อเนื่อง 19 - 25 มี.ค. นี้

 นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
(บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในวันที่ 19-25 มีนาคม 2556  บลจ. กสิกรไทย จะเสนอขายกองทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการต่อเนื่องอีก 3 กองทุน ทั้งอายุ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี พร้อมนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน  ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน
ซีไอ (KFI3MCI) โอกาส     รับผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.80 % ต่อปี  กองทุนเปิดเค
ตราสารหนี้  6 เดือน บีเอฟ (KFI6MBF)ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 3.00% ต่อปี
และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ     1 ปี บีแอล (KFF1YBL) ซึ่งให้โอกาสรับผลตอบแทน
หลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 3.15%  โดยผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี
   นางสาวยุพาวดี  กล่าวต่อไปว่า ทีมผู้จัดการกองทุนของบลจ. กสิกรไทยยังคงให้ความสำคัญกับการเฟ้นหาตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก
เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ แต่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุใกล้เคียงกัน โดยกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการที่เสนอขายในสัปดาห์นี้ ยังคงสามารถ
ให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับกลุ่มกองทุนที่เสนอขายไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้  ตราสารหนี้ที่กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน ซีไอ (KFI3MCI) จะลงทุนในเบื้องต้นประกอบด้วย         ตราสารหนี้ Banco Bradesco S.A.,
ประเทศบราซิล  (BBB+/Fitch) ตั๋วแลกเงิน Sberbank, ประเทศรัสเซีย (BBB/Fitch)       ตราสารหนี้ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (A+(tha)/Fitch)
ร่วมด้วยเงินฝากของ 2 สถาบันการเงินชั้นนำ คือ เงินฝาก Union National Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (A+/Fitch) และเงินฝาก Commercial
Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์ (A/Fitch)   ด้านกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้  6 เดือน บีเอฟ (KFI6MBF) จะลงทุนในตราสารหนี้ Itau Unibanco S.A.,
ประเทศบราซิล (BBB+/Fitch) และตั๋วแลกเงิน Sberbank, ประเทศรัสเซีย (BBB/Fitch) ตราสารหนี้ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (A+(tha)/Fitch)
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก Bank of China, สาขามาเก๊า (A/Fitch) และ เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์ (A/Fitch)

สำหรับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี บีแอล (KFF1YBL) จะลงทุนในตราสารหนี้ Standard Bank of South Africa, ประเทศแอฟริกาใต้
(BBB+/Fitch) ตราสารหนี้ Banco Santander S.A., ประเทศบราซิล (BBB/Fitch)และตั๋วแลกเงิน Sberbank, ประเทศรัสเซีย (BBB/Fitch)
พร้อมด้วยเงินฝาก First Gulf Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (A+/Fitch) และเงินฝาก Bank of China, สาขามาเก๊า (A/Fitch)

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบรับความต้องการสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำมากและต้องการลงทุนระยะสั้นกับตราสารหนี้ในประเทศเป็นหลัก ในช่วงเวลา
เดียวกัน บลจ. กสิกรไทยจะเปิดขายกองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีแซท (KPPTF3MBZ) โอกาสรับผลตอบแทนปลอดภาษีที่
2.60% ต่อปี โดยกองทุนดังกล่าวจะลงทุนส่วนใหญ่ประมาณ 80% ในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และส่วนที่เหลือจะลงทุน
ในเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนกับกองทุน   KFI3MCI  KFI6MBF  KFF1YBL และ KPPTF3MBZ ได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นกองทุนละ 5,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถาม KAsset Contact center 0 2673 3888


การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุน และเอกสารเกี่ยวกับกองทุน KFI3MCI 
KFI6MBF  KFF1YBL และ KPPTF3MBZ   ได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ
ขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน    กองทุน KFI3MCI  KFI6MBF  และ KFF1YBL  มีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน